Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 Hondenclub Zutphen

Bij Hondenclub Zutphen kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie.

 Onze plichten

Hondenclub Zutphen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hondenclub Zutphen zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor dienstverlening (communicatie met u);
 • voor de financiële administratie;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hondenclub Zutphen. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
  • Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
  • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • Alle medewerkers binnen Hondenclub Zutphen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden  Hondenclub Zutphen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij uw gegevens enkel op uw toestemming. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) Hondenclub Zutphen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.